Ett ersätta det sociala

Almedalsveckan i somras hade ett rekordstort antal evenemang i år. Flera av seminarierna och föredragen handlade om social innovation och socialt entreprenörskap. Det finns ett växnde intresse för företag som drivs med ambitionen att bidra till ett bättre samhälle, där affärsidén inkluderar mer än att enbart skapa ekonomisk vinst åt ägarna.

CSR och sociala företag
CSR, Corporate Social Responsability, är sedan många år ett etablerat begrepp för företagens organiserade arbete för rättvisa arbetsvillkor och ett socialt hänsynstagande. En ny ISO-standard har tagits fram, ISO 26000, som ska fungera som de övriga ISO-standards för företag som använts sedan länge: ISO 9000 för kvalitet och ISO 14000 för miljöarbete. CSR i certifierad eller annan form är mer som ett pålägg på en smörgås. Sociala företag och socialt entreprenörskap kan – för att fortsätta liknelsen – iså fall liknas vid hela räkmackan.

Social Housing
Social Housing är ett begrepp som används mycket i Europa. Social Housing innebär att lägenheter erbjuds till hushåll och personer som av olika skäl inte klarar att bo i ”vanliga” hyresrätter. Det är resurssvaga personer, fattiga och på annat sätt marginaliserade personer som enligt lite olika modeller erbjuds lägenheter som de kan ha råd att bo i. I Sverige har vi haft Allmännyttan som ett samlande begrepp för de bostäder som erbjuds bl.a. de resurssvaga. En ny lagstiftning i Sverige har dock ändrat förutsättningarna. Allmännyttiga bostadsbolag ska nu enligt lag drivas ”affärsmässigt”. Exakt vad det innebär är inte klarlagt, men att det blir svårare för allmännyttan att fungera som bostadspolitikens sista skyddsnät är en rimlig gissning.

Två sidor
Det finns anledning att återkomma till allt det ovanstående. På ett plan har begreppen och deras laddning en avgörande betydelse. Ordet ”social” förknippas å ena sidan med något omhändertagande, något som har med skyddsnät och stöd att göra. Socialförvaltning, socialkontor, socialbidrag…. Å andra sidan är ordet ”social” starkt och väldigt positivt laddat. Social banking, socialt entreprenörskap, social ekonomi, social hållbar utveckling… Denna dubbelhet skapar ett problem.

En liknelse skulle kunna vara ordet ”skatt”. Ett ord som många uppfattar som en börda, en pålaga eller ett nödvändigt ont, medan andra omedelbart tänker på nedgrävda guldmynt i en träkista, något ovärderligt som är värt att leta efter och behålla.
På ett liknande sätt har ordet ”social” två sidor, som gör att fenomen riskerar att uppfattas på fel sätt. Kanske är det dags att skapa nya begrepp som fyller nya funktioner.

5 thoughts on “Ett ersätta det sociala

  1. Varför inte go:housing? som då inte bara är för socialt resurssvaga utan dem som vill leva enkelt men livsrikt, studenter, unga barnfamiljer, kulturarbetare, pensionärer. M.fl. livsrikt boende alltså.

  2. Det finns ju en annan dubbeltydighet i ordet social och det är ”social” på engelska snarare motsvarar svenskans ”samhälle”, ett bredare begrepp. Ord som CSR, social innovation och socialt entreprenörskap är ju direköversättningar från engelskan, men i en internationell kontext förstås ofta inte dessa begrepp som att de bara berör frågor som rör det ”sociala” utan även det ekologiska. Så här är ytterligare en dubbeltydighet, pratar vi bara om det ”sociala” (sociala problem) eller pratar vi om ”samhället” i sin helhet (inkl ekologi)

    Vissa argumenterar ju för att vi ska tala om samhällsinnovationer och samhällsentreprenörskap istället.

    • Ja, Stefan, där har du en poäng. Vi suger ju ofta upp anglosaxiska begrepp för att känna oss moderna. (Jag väntar bara på att ordet eventuellt ska börja betyda ”så småningom” även i Sverige. Eventuellt gör det väl det (!) ). Vi måste således vara observanta även kring den dubbelheten av ordet social och kanske hitta nya begrepp vid sidan av det traditionella ”samhälle” för att illustrera mer av de mekanismer som håller ihop ett samhälle? Tack för det tillägget, Stefan!

Lämna ett svar till Dan Melander. Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *